Obchodní podmínky

Provozovatel

Provozovatelem slevového portálu Cenokaz.cz je Ďurka s.r.o., IČ: 25835351, se sídlem Na Návsi 117, 783 72 Velký Týnec. Úplné informace naleznete v registru ekonomických subjektů po zadání IČ: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel vydává tyto:

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatel provozuje na svých internetových stránkách slevový portál www.cenokaz.cz (dále jen portál). Na portálu je zájemci o koupi (dále jen „Klient) umožněno získání zboží či voucheru na určitý druh zboží či službu (dále jen „voucher“). Sleva je aktivní až v případě, zakoupení zboží či služby.

2. Provozovatel je sám prodejce nebo zprostředkovatelem dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba, která je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel“). Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, Klienta a Poskytovatele.

II. Voucher – objednání, dodání

1. Provozovatel umožňuje Klientovi získání zboží nebo voucheru na zboží či službu Poskytovatele popsanou v nabídce na portálu. Jeho objednáním se Klient zavazuje zaplatit za tento voucher sjednanou cenu na účet Provozovatele za stanovených podmínek.

2. Klient si objednává zboží nebo voucher elektronicky na webovém portálu Provozovatele. Proto, aby byla objednávka voucheru platná, je Klient povinen vyplnit veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené ve formuláři. Objednávka se stává pro Klienta závaznou okamžikem odeslání této objednávky.

3. Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby Poskytovatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. Proces uzavření smlouvy je tím kompletní, a proto Provozovatel nepotvrzuje objednávku.

4. Objednávka nebo Voucher je doručen formou emailu.

III. Podmínky použití voucheru

1. Podmínky (např. doba platnosti), za kterých může být voucher použit, jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce zboží či služby na Cenokaz.cz a Klient se zavazuje k jejich dodržení.

2. Pokud Klient nevyužije voucher v době platnosti, po jejím uplynutí ztrácí Klient nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny. Závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti voucheru zaniká.

3. Voucher je přenosný.

4. V rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod plynoucích z voucheru u Poskytovatele) může Klient objednat libovolné množství voucherů, pokud Poskytovatel (Provozovatel v nabídce) nestanoví omezení. Stejně tak pokud Poskytovatel nestanoví jinak, je možné voucher použít pouze jednou. Provozovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení voucheru.

5. V případě, že zákazník promění voucher za nižší než jeho původní hodnotu (pokud je to možné), nemá nárok na doplacení hodnoty voucheru nebo nový voucher na zbytek hodnoty původního.

IV. Cena voucheru a způsoby placení

1. Cena nabízeného zboží nebo voucheru na zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na portálu Provozovatele včetně uvedení slevy, která je poskytována. Při objednávce zboží nebo voucheru dojde k autorizaci platby zákazníka.

2. Způsoby platby: Převodem na účet – zákazník se zavazuje, zaplatit stanovenou cenu převodem v co nejkratší době, pokud taková platba nedorazí na účet provozovatele do 3 pracovních dnů, může provozovatel bez udání důvodu takovou to objednávku zrušit.

V. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

1. Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na portálu Provozovatele pokud jsou uváděny na základě informací získaných od Poskytovatele. Nenese Provozovatel odpovědnost za jejich správnost.

2. Poskytovatel, ne Provozovatel, nese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či poskytnutí služby, neboť Poskytovatel je tím, kdo službu či produkt poskytuje. Klient tedy uplatňuje svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, u Poskytovatele. Odpovědnostní vztahy vznikají tedy mezi Klientem a Poskytovatelem. Provozovatel je pouze zprostředkovatel.

3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Poskytovatele, neboť Provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje.

4. Provozovatel neodpovídá také za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím služby či zboží.

5. Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky Provozovatele odkazují, jsou mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel tedy neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím portálu.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Klient má právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky od Poskytovatele v případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě Klienta.

2. Klient má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od zakoupení zboží nebo doručení voucheru, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli doručeno nejpozději 14. dne od zakoupení zboží nebo doručení voucheru. Klient je povinen o tomto odstoupení informovat taktéž Provozovatele.

3. Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou. Za písemnou formu se taktéž považuje komunikace e-mailem.

4. Vzhledem k tomu, že platba za voucher je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zákazníka zpět zákazníkovi.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel si vyhrazuje právo požádat Klienta o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu).

2. V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Klient poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který Klient v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Klientovi získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na portálu Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. Pokud je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od Klienta, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy. Ale k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

4. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient (registrovaný zákazník) může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na portálu Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

5. Klient souhlasí, aby mu Poskytovatel zasílal obchodní sdělení emailem, který uvedl při objednání voucheru. Tyto obchodní sdělení se budou týkat obchodní činnosti Poskytovatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na portálu Provozovatele v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Klient objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky.

2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi cenokaz.cz a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na cenokaz.cz který naleznete na našich stránkách pro vyřešení nastalé situace. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směrujte na info@cenokaz.cz

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2017.


Menu

Top